NG Office Kompletno Softversko Rešenje za eFakture

Potpuno integrisano rešenje koje uključuje besplatnu dostavu eRačunovodstvenih isprava preko SEF sistema, te korisniku
nije potrebno angažovanje eksternog posrednika.

eFakture

NGO DMS rešenje za eFakturisanje je namenjeno onim poslovnim organizacijama koje žele da imaju svoj, interni, kompletan sistem prijema, obrade i arhiviranja elektronskih i svih drugih računovodstvenih isprava.

Ovakav sistem obrade obezbedjuje besplatnu dostavu eRačunovodstvenih isprava preko SEF sistema te korisniku nije potrebno angažovanje eksternog posrednika. NGO DMS sistem obezbeđuje kompletno i nezavisno elektronsko arhiviranje svih računovodstvenih isprava bez obzira na njihove formate i načine slanja ili prijema.

01

Razmena eFaktura sa SEF-om

Svakom korisniku se obezbedjuje direktna API veza sa Sistemom Elektronskih Faktura (SEF sistem) i potpuno automatskom razmenom svih vrsta računovodstvenih isprava u XML obliku. Ova komunikacija je besplatna te nije potrebno plaćati usluge bilo kakvog informacionog posrednika.

02

Obrada isprava van
SEF-a

NGO DMS SW omogućava objedinjenu obradu svih ostalih računovodstvenih dokumenata, bilo da su u PDF ili papirnom formatu. Modeli za njihovu razmenu mogu biti automatski prijem i slanje e-mail poruka, komercijalni servisi za elektronsko slanje, kao i digitalizacija papirnih dokumenata.

01

Obrada ulaznih finansijskih dokumenata

Za svakog korisnika kreira se, njegovim poslovnim procesima prilagođen, red obrade svih formata ulaznih finansijskih dokumenata, bez obzira da li su isti pristigli putem SEF sistema, posebnog e-mail naloga ili u papirnom obliku. Ovaj red obrade poseduje mehanizme za praćenje statusa i poziciju obrade, notifikaciju i izveštavanje koje korisniku omogućava veću efikasnost i sigurnost u svakodnevnom radu.

02

Dostava izlaznih finansijskih dokumenata

NGO DMS sistem objedinjuje obradu, praćenje statusa i arhiviranje svih vrsta izlaznih finansijskih dokumenata. Sve računovodstvene isprave direktno preuzima iz računovodstvenog SW korisnika ili od pojedinačnih ovlašćenih lica i automatski ih prosleđuje drugoj strani preko SEF sistema, putem posebnog e-mail naloga, nekog od eServisa ili putem PTT ili brze pošte. Korisnik u svakom trenutku može pratiti status svakog dokumenta do trenutka prihvatanja ili odbijanja.

01

Integracija NGO DMS-a

Integracija NGO DMS sa vašim ERP ili računovodstvenim SW je osnova automatizacije procesa obrade finansijskih dokumenata kao i uvođenja automatskog knjiženja. Sama veza se uspostavlja na neki od mogućih SW načina, bilo da se radi na nivou razmene XML fajlova ili grupe elektronskih podataka i ne zavisi od tipa ERP/računovodstvenog SW koga imate.

02

Automatsko knjiženje

Zakonski definisana razmena isprava u XML formatu dozvoljava olakšanje procesa fakturisanja i knjiženja. Fakturisanja u delu digitalizacije ispostave i prihvatanja zaduženja, a knjiženja, dodatnim mogućnostima proširenja podataka ulaznih elektronskih isprava kao i, naknadnog, automatskog upisa u Knjigu ulaznih faktura i u Naloga za ulazno knjiženje.

01

eArhiva računovodstvenih isprava

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je najefikasnije rešenje arhiviranja računovodstvenih isprava JEDINSTVENA arhiva pod kontrolom uz bezbedni pristup od strane ovlašćenih lica korisnika. Novi zakonski okvir postupanja predviđa postojanje više formi, vrsta, izvora i načina izrade i prijema računovodstvenih isprava te je, u skladu sa time, najbolje rešenje ono koje sve ove isprave međusobno vezuje i zajednički arhiva u elektronskom i/ili digitalizovanom obliku u eArhivi koja je u vlasništvu i pod kontrolom samog korisnika.

02

Zakonski okvir

Zakonski okvir eArhiviranja računovodstvenih isprava je jasno naveden u Zakonu o računovodstvu iz 2019-te godine. Organizaciju i uslove arhiviranja ovaj zakon definiše kao zakonsku obavezu podložnu inspekcijskom nadzoru i kaznenim odredbama. Dodatno, novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti nameće dodatne obaveze koje je organizacija buduće eArhive korisnika dužna da ispuni. eArhiva koju poseduje naš NGO DMS sistem je u potpunosti usaglašen sa oba ova zakona.

01

Drugi poslovni
procesi i dokumenta

Naš NGO DMS SW je modularan i potpuno otvoren sistem za puno prilagođavanje potrebama svakog korisnika bez obzira koliko je njegovo poslovanje specifično. Kao takav, omogućava svaku sledeću nadogradnju novim procesima obrade i arhiviranja poslovnih dokumenata iz drugih segmenata poslovanja. Digitalizacije procesa nabavke, prodaje, pravnih i kadrovskih poslova, su neke od mogućnosti za koje se svaki korisnik može dodatno izjasniti. Nadogradnjom postojećeg NGO DMS SW će se to i omogućiti.

02

Buduća nadogradnja

Osnovna koncepcija NGO DMS sistema je da ne postoje korisničke, aplikativne ili vremenske licence koje mogu biti na teretu korisnika po pitanjima trenutnog rada ili bilo kakvog dodatnog proširenja funkcionalnosti. U dogovoru sa nama, svaki korisnik izražava svoju potrebu za promenama ili proširenjima sistema koje mi troškovno proračunavamo samo na osnovu našeg stručnog angažovanja gde ne postoje skriveni troškovi.

01

Tekuće održavanje

Osnovni principi našeg pristupa procesu tehničkog održavanja NGO DMS sistema je DOGOVOR sa korisnikom. U samom garantnom roku, mi preuzimamo sve obaveze ispravki ili dopuna dogovorenog nivoa funkcionalnosti BESPLATNO. Zarad obrade zahteva korisnika za novim funkcionalnostim, potpisuje se Ugovor o održavanju koji se zasniva na procedurama Zahtev/Odgovor/Definisanje/Dogovor svakog našeg pojedinačnog angažovanja. Mera obima našeg rada je uvek samo potreban broj radnih sati naših stručnih lica.

Sematski prikaz ulaznog dokumenta

sema_ulaznog_dokumenta

Sematski prikaz izlaznog dokumenta

sema_izlaznog_dokumenta